Quaternary Sciences
          Home |  About Journal |  Editorial Board |  Awards |  Submission |  Subscribe |  Publication Ethics |   |  Contacts Us |  Chinese
News
Search in CSB Adv Search
More>>  

Office
 · Online Submission
 · Manuscript Tracking
 · Peer Review
 · Editor Work
 · Editor-in-chief
Journal
 · Forthcoming Articles
 · Current Issue
 · Next Issue
 · Archive
 · Advanced Search
 · Archive By Volume
 · Archive By Subject
 · Read Articles
 · Download Articles
 · Email Alert
 ·
 
Download
 · 论文模板
 · 《第四纪研究》征稿细则
 · 中图分类号查询
 · 期刊文献格式
 
Latest Printed Issue
2020, Vol.40 Num.6
Online: 25 November 2020

CONTENTS
 
CONTENTS
0
[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 0-0          [HTML 1KB] [PDF 521KB] [ 45 ]
1381 Cheng Hai, Li Hanying, Zhang Xu, Zhang Haiwei, Yi Liang, Cai Yanjun, Hu Yongyun, Shi Zhengguo, Peng Youbing, Zhao Jingyao, Gayatri Kathayat, Ashish Sinha
European-Asian-African continent: An early form of supercontinent and supermonsoon[ 1 ]
2020 Vol. 40 (6): 1381-1396          [HTML 1KB] [PDF 8390KB] [ 244 ]
1397 Ma Xiaolin, Tian Jun, Liu Fenghao
The phase relationship between the benthic carbon and oxygen isotope variations on the long eccentricity band during the Cenozoic and its implication[ 1 ]
2020 Vol. 40 (6): 1397-1405          [HTML 1KB] [PDF 6764KB] [ 135 ]
1406 Zhang Xiaojian, Jin Liya, Andrey Ganopolski, Matteo Willeit
Orbital variations of the East Asian winter monsoon during the past 3 Ma from a transient simulation[ 1 ]
2020 Vol. 40 (6): 1406-1417          [HTML 1KB] [PDF 4995KB] [ 276 ]
1418 Tian Yanyan, Zhou Zhu, Chi Changting, Lu Lu, Wang Junping, Wei Mingjian
The paleoclimate change period of the Late Pliocene-Early Pleistocene recorded by pollen from core PL02 in Yinchuan Basin[ 1 ]
2020 Vol. 40 (6): 1418-1430          [HTML 1KB] [PDF 5877KB] [ 99 ]
1431 Zhan Tao, Zeng Fangming, Yang Ye, Ge Junyi, Ma Yongfa, Zhang Jun, Jiang Xia, Huang Rongfu, Liang Yanxia, Li E, Wang Xun, Zhou Xin, Deng Chenglong
Decreasing summer monsoon precipitation during glacial at ca.900 ka: Evidence from grain size variation of lacustrine deposits from the Northeast Plain of China[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1431-1440          [HTML 1KB] [PDF 3839KB] [ 106 ]
1441 Xiong Wenting, Zhu Lidong, Zhang Xiao, Guo Licheng, Ye Wei, Xiong Shangfa
Middle Pleistocene transition and its environmental effects revealed by red earth of South China[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1441-1452          [HTML 1KB] [PDF 2604KB] [ 126 ]
1453 Wang Susu, Lu Huayu, Wang Yao, Wang Xianyan, Zhang Xiaojian, Wang Xiaoyong
The monsoon variations at orbital timescale revealed by dolomite and stable carbon isotopic composition of loess from Xining(northeastern Qinghai-Tibetan Plateau)[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1453-1463          [HTML 1KB] [PDF 3950KB] [ 174 ]
1464 Huang Enqing, Zhao Man, Wang Yue, Tian Jun
Quaternary precession cycles of sea-surface oxygen isotope records from the tropical western Pacific[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1464-1473          [HTML 1KB] [PDF 4144KB] [ 80 ]
1474 Wang Zhenqian, Zhang Xu
Changes in the north boundary of the East Asian summer monsoon in interglacials of last 800 ka[ 1 ]
2020 Vol. 40 (6): 1474-1485          [HTML 1KB] [PDF 10494KB] [ 96 ]
1486 Xie Xiaoxun, Liu Xiaodong
Regional differences of East Asian monsoon precipitation in response to orbital forcing and global ice-volume changes since the late Middle Pleistocene[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1486-1498          [HTML 1KB] [PDF 5992KB] [ 106 ]
1499 Zhang Qiong, Chen Jie
Enhanced East Asian summer monsoon precipitation due to vegetation feedback during the last interglacial 127 ka[ 10 ]
2020 Vol. 40 (6): 1499-1512          [HTML 1KB] [PDF 11735KB] [ 73 ]
1513 Cui Qiaoyu
Wildfire responses to millennial- and orbit-scale climate variability and vegetation changes during the last glacial-interglacial periods[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1513-1521          [HTML 1KB] [PDF 2433KB] [ 86 ]
1522 Wan Linqi, Zhu Lidong, Peng Shuzhen, Ding Min, Zhao Qiuyue, Zhang Wei, Hao Qingzhen
Clay mineral composition of loess deposits and it's paleoenvironmental significance in the northern piedmont of the Central Shandong Mountainous Region[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1522-1530          [HTML 1KB] [PDF 1834KB] [ 111 ]
1531 Wan Shiming, Qin Lin, Yang Shouye, Zhao Debo, Zhang Jin, Jiao Dongfeng, Cai Guanqiang, Pei Wenqiang, Gong Hongmei, Xu Zhaokai, Huang Jie, Yu Zhaojie, Jin Hualong, Li Anchun, Li Tiegang
South China Sea shelf weathering in glacial periods and its link to carbon cycle[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1531-1549          [HTML 1KB] [PDF 8293KB] [ 73 ]
1550 Liu Shanshan, Jiang Dabang
A transient simulation analysis of terrestrial moisture changes over China during the past 21000 years[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1550-1561          [HTML 1KB] [PDF 7260KB] [ 68 ]
1562 Xu Jian, Ke Fei, Wolfgang Kuhnt, Ann Holbourn, Zhang Peng, Cui Rui, Liu Heng, Sun Jinliang
Stacked records of Timor Sea cores over the last 21 ka and their paleoceanographic significance[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1562-1576          [HTML 1KB] [PDF 10766KB] [ 69 ]
1577 He Chipeng, Li Dongling, Li Zheng, Sha Longbin, Zhai Bin, Tang Jiabing, Li Xianfu
Research progress in the paleoenvironment around the Okinawa Trough since the Last Glacial Maximum[ 1 ]
2020 Vol. 40 (6): 1577-1587          [HTML 1KB] [PDF 877KB] [ 93 ]
1588 Sun Weiyi, Liu Jian, Wan Lingfeng, Ning Liang, Yan Mi
Simulation of northern hemisphere mid-latitude precipitation response to different external forcings during the Holocene[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1588-1596          [HTML 1KB] [PDF 4169KB] [ 64 ]
1597 Wan Lingfeng, Liu Jian, Gao Chaochao, Sun Weiyi, Ning Liang, Yan Mi
Study about influence of the Holocene volcanic eruptions on temperature variation trend by simulation[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1597-1610          [HTML 1KB] [PDF 4673KB] [ 72 ]
1611 Li Xinzhou, Liu Xiaodong
A comparative study of climate change in East Asia during the Early Holocene and 10000 years after present: Roles of natural forcing and human activities[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1611-1621          [HTML 1KB] [PDF 9050KB] [ 93 ]
1622 Shao Kehan, Lu Huayu, Chen Jiuyi, Gu Xinjie, Chu Bowen, Wu Jiang, Yi Shuangwen
East Asian monsoon precipitation variations over the past 80 ka revealed by carbonate and dolomite content in loess deposit at Zhengzhou(Central China) and forcing mechanism[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1622-1630          [HTML 1KB] [PDF 2649KB] [ 129 ]
1631
[ 0 ]
2020 Vol. 40 (6): 1631-1638          [HTML 1KB] [PDF 662KB] [ 55 ]
Quaternary Sciences
The 12th Chiqua Conference(Qingdao)
More>>  

   · CHIQUA
   · CNKI
   · Wamfangdata

Copyright © 2009  Editorial Board of 《Quaternary Sciences》
Add:P.O.Box9825,Beijing 100029,China 
Tel:010-82998119 Fax:010-89228122  Email:dsj@mail.igcas.ac.cn  dsjs@mail.igcas.ac.cn